1. Toepassingsgebied

ALGEMEEN PRIVACYBELEID
Heartmade Media BV Huidig “Algemeen Privacybeleid” is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens door Heartmade Media BV (hierna “Heartmade”, “wij” of “ons”), met uitzondering van de persoonsgegevens die wij verzamelen via onze eigen website, respectievelijk andere websites die door ons (al dan niet samen met verbonden vennootschappen) worden beheerd. Op de verwerking van persoonsgegevens verzameld via die websites is telkens een eigen, specifiek privacybeleid van toepassing, dat u te allen tijde op die bewuste websites kan consulteren.
Heartmade verbindt zich ertoe de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, in het Engels “General Data Protection Regulation”, hierna “GDPR”) na te leven. De GDPR kan te allen tijde geraadpleegd worden via de website van de “Gegevensbeschermingsautoriteit” (de vroegere Privacycommissie): www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.
Persoonsgegevens in de zin van de GDPR betreffen “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “u”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”.

2. Nadere identificatie van de verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens

Heartmade Media BV, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem en ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0476.906.235 (hierna “Heartmade”, “wij” of “ons”) is de “verantwoordelijke voor de verwerking” van uw persoonsgegevens overeenkomstig huidig Algemeen Privacybeleid.
Voor alle vragen of inlichtingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan u contact opnemen met:
Heartmade Media BV
Privacy
Kapitteldreef 73
9830 Sint-Martens-Latem
privacy@heartmade.be

3. Hoe verzamelt Heartmade persoonsgegevens?

3.1. Rechtstreeks bij u
De meest courante wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen, is doordat u ze ons op eigen initiatief meedeelt, dan wel wij u op ons initiatief om (bijkomende) persoonsgegevens vragen, met het oog op de verwerking ervan voor een specifiek doel.
3.2. Onrechtstreeks, via een derde
Een tweede wijze waarop uw gegevens door ons kunnen worden verzameld, is doordat u ze heeft meegedeeld aan een derde. (Zo werken wij bvb. samen met “In The Picture” (www.inthepicture.com), via welke weg u uw persoonsgegevens kan registreren en onder meer kan aangeven dat u interesse vertoont om deel te nemen aan één van onze producties en dit als lid van het publiek, figurant, acteur of in nog een andere rol.)
3.3. Publiek beschikbare informatie
In het kader van de research-activiteiten voor onze producties, is het tevens mogelijk dat wij informatie over u verzamelen die publiek beschikbaar is (bvb. informatie op een publiek profiel op een sociale netwerksite).

4. Voor welke doeleinden verzamelen wij persoonsgegevens en op basis van welke rechtsgrond gebeurt dit?

4.1. (Potentiële) deelname aan een productie
Wanneer u zelf, dan wel via een derde, heeft aangegeven interesse te tonen in deelname aan één van onze producties (als lid van het publiek, figurant, acteur of in nog een andere rol), dan wel wij in het kader van onze research-activiteiten menen dat u daarvoor in aanmerking zou kunnen komen. Bij het eerste contact zullen wij u daarbij om uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens (identificatiegegevens, contactgegevens, fysieke kenmerken, sociale kenmerken, gegevens met betrekking tot scholing en ervaring, gegevens betreffende wetsovertredingen of strafrechtelijke veroordelingen, afbeelding, stemopname, gegevens betreffende uw gezondheid, etc.) te mogen verwerken met het oog op uw deelname aan de desbetreffende productie en eventuele toekomstige producties. Komt het desgevallend tot een overeenkomst tussen ons en uzelf, dan zullen wij uw gegevens tevens verder verwerken in de mate dit noodzakelijk is voor de uitvoering van die overeenkomst.
4.2. Sollicitatie
Indien u ons spontaan, dan wel reagerend op een vacature uw persoonsgegevens meedeelt, zullen wij u bij het eerste contact om uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens (identificatiegegevens, contactgegevens, fysieke kenmerken, sociale kenmerken, gegevens met betrekking tot scholing en ervaring, gegevens betreffende wetsovertredingen of strafrechtelijke veroordelingen, afbeelding, stemopname, gegevens betreffende uw gezondheid, etc.) te mogen verwerken met het oog op sollicitatie voor een actuele, dan wel een toekomstige gelijkaardige vacature, overeenkomstig huidig Algemeen Privacybeleid. Komt het tot een overeenkomst tussen ons en uzelf, dan zullen wij uw persoonsgegevens tevens verder verwerken in de mate dit noodzakelijk is voor de uitvoering van die overeenkomst. 4.3. Deelname aan wedstrijden en acties
Wanneer u wenst deel te nemen aan een wedstrijd of actie die door ons wordt georganiseerd, hebben we bepaalde gegevens (identificatiegegevens, contactgegevens, etc.) van u nodig opdat we uw identiteit zouden kunnen verifiëren en u zouden kunnen contacteren ingeval van winst of verlies. Wij zullen steeds om uw toestemming vragen uw persoonsgegevens ten dien einde overeenkomstig huidig Algemeen Privacybeleid te mogen verwerken, dan wel met u een overeenkomst tot deelname aan bedoelde wedstrijden of acties afsluiten.
4.4. Inschrijving op nieuwsbrieven of andere meldingen
Indien u zich wil inschrijven op nieuwsbrieven of andere meldingen (bvb. informatie met betrekking tot toekomstige producties), hebben wij vanzelfsprekend uw identificatie- en contactgegevens nodig. Desgevallend zullen wij u steeds bij inschrijving verzoeken ons uw toestemming te verlenen uw persoonsgegevens ten dien einde te mogen verwerken.
4.5. Overige diensten
Indien u ons om een andere dienst verzoekt, dan kan het zijn dat wij van u bepaalde persoonsgegevens nodig hebben om u die desbetreffende dienst te kunnen leveren. Desgevallend zullen wij steeds om uw toestemming vragen of wij uw persoonsgegevens mogen verwerken met het oog op het verlenen van die dienst. Komt het tot een overeenkomst tussen ons en uzelf, dan zullen wij uw gegevens tevens verder verwerken in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van die overeenkomst.

5. Bewaringstermijn

De bewaringstermijn verschilt naargelang het verwerkingsdoel:

5.1.  (Potentiële) deelname aan een productie: uw gegevens worden door ons bewaard tot op het ogenblik dat u uitdrukkelijk aangeeft geen interesse meer te vertonen in deelname aan toekomstige producties;
5.2.  Sollicitatie: persoonsgegevens die u ons heeft bezorgd ten behoeve van sollicitatiedoeleinden, zullen in ieder geval niet langer bewaard worden dan tot op het einde van het tweede kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin u uw persoonsgegevens ten behoeve van sollicitatiedoeleinden heeft meegedeeld;
5.3.  Deelname aan wedstrijden en acties: uw gegevens zullen worden bewaard tot op het ogenblik dat de wedstrijd of actie beëindigd is en alle prijzen aan de winnaars zijn overhandigd;
5.4.  Inschrijving op nieuwsbrieven of andere meldingen: uw gegevens worden door ons bewaard tot op het ogenblik dat u zich uitschrijft, respectievelijk uitdrukkelijk meedeelt geen interesse meer te hebben in toekomstige nieuwsbrieven of andere meldingen die u tot op dat ogenblik ontving;

5.5.  Overige diensten: uw gegevens zullen door ons niet langer worden bewaard dan noodzakelijk ter aanbieding van de door u gevraagde dienst.

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik en elke vorm van onrechtmatige verwerking.
Alle persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, worden bewaard op beveiligde servers door ons beheerd, afgeschermd middels fire walls en uitgerust met een centraal toegangscontrolesysteem.
Onze medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn onderworpen aan een intern Vertrouwelijkheids- en Privacybeleid, dat eveneens voorziet in een reeks organisatorische beveiligingsmaatregelen.
Daarnaast werd, ingeval er zich toch een (nakend) incident zou voordoen, voorzien in een security breach policy, met als doel op ieder (nakend) incident zo doeltreffend en efficiënt mogelijk te kunnen reageren.

7. Ontvangers van uw persoonsgegevens

– Dienstverleners en leveranciers die betrokken zijn bij de inrichting of organisatie van de betrokken dienst.

8. Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene kent de GDPR u diverse rechten toe. Indien u één of meerdere van hiernavolgende rechten wenst uit te oefenen, dient u het verzoek daartoe aan ons te richten, bij voorkeur per e-mail via privacy@heartmade.be, dan wel per brief. Gelieve in uw verzoek duidelijk aan te geven welk van hiernavolgende rechten u wenst uit te oefenen en bij uw verzoek, opdat wij uw identiteit zouden kunnen verifiëren, kopij te voegen van uw identiteitskaart.
8.1. Recht op inzage
U heeft te allen tijde het recht om kosteloos inzage te krijgen in de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons worden verwerkt (evenals de informatie met betrekking tot de verwerking die wij u overeenkomstig de GDPR dienen te verstrekken, waaronder de verwerkingsdoeleinden, de rechtsgrond(en) voor de verwerking, de periode gedurende dewelke uw persoonsgegevens worden opgeslagen, etc.).
8.2. Recht op rectificatie
U heeft tevens te allen tijde het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen indien ze onjuist of onvolledig zouden zijn.
8.3. Recht op verwijdering
U heeft te allen tijde het recht het recht ons te te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging zouden wissen.
8.4. Recht op beperking van de gegevensverwerking
U beschikt tevens over het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer:

  • a)  u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;
    b)  de verwerking onrechtmatig zou zijn, u zich verzet tegen het wissen van uw persoonsgegevens en ons in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
    c)  wanneer wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de vooropgestelde verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

    d)  wanneer u betwist dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor door ons ingeroepen gerechtvaardigde verwerkingsgronden.

8.5. Recht op bezwaar tegen gebruik voor direct marketing
U heeft daarenboven te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gelijk welke verwerking van uw
persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

9. Klachten

Indien u klachten heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, zouden wij het uiteraard op prijs stellen die eerst aan ons te richten (zie de coördinaten opgenomen onder hoger vermeld artikel 1).
U beschikt evenwel te allen tijde over het recht om een eventuele klacht in te dienen bij de Belgische “Gegevensbeschermingsautoriteit” (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact); contact@apd-gba.be; 02/274.48.00.

Laatste versie van huidig Privacybeleid: 25 mei 2018